Välkommen till Trummenäs Vägars Samfällighetsförening, TVS inkl Torstäva  Vägbelysning Ekonomisk Förening, TVB

Vägsamfälligheten,TVS, omfattar enskilda vägar på Trummenäset, Ramdala, Karlskrona kommun

bl a ingår områdena Gängletorp, Stensnäset, Högamo och Udden. Föreningen svarar för sommar- och vinterväghållning, vägmärken, dräneringar, vägbeläggningar mm. Verksamheten finansieras genom kommun- och statsbidrag samt avgifter från medlemmarna.

Senaste nytt

Klicka på den rödbruna länken härnedan


      TVS, vägar


      Styrelseprotokoll 24-04-24


TVB, belysning


Medlemmar i TVS, fn 598, är boende och föreningar längs vägarna. Utdebiteringen baseras på antal andelar, vilka bestämts av Lantmäteriet.  

Alla boende skall framgent debiteras en andel enl beslut vid Årsmötet för verksamhetsåret 2022. Detta ändrades nyligen. Se Styrelseprotokoll av 2023-10-16 .

Fn, 2023/24, är årsavgiften/andel 500 kr+moms, dvs 625 kr.

Större antal andelar har golfklubben, campingen och båtklubben.


Samfällighetsföreningen har en målsättning om att samtliga vägar inom området skall vara intagna.


Vägbelysningen inom delar av området administreras av Torstäva vägbelysning ekonomisk förening,TVB, med 209 medlemmar. Årsavgiften 2023/24 är 500 kr (400 kr+moms)

Ordförande är Jan-Erik Andersson, Mobil 0730558725

Övriga i styrelsen är sekr Ann-Christin Karlsson, kassör Håkan Axelsson, ledamot Mats Loften, suppl Niclas Brunsberg
Vid Belysningsföreningens årsstämma 17/6-23 beslutades att styrelseprokoll, kallelser, åtgärder mm, framgent skall publiceras på vägföreningens hemsida.


Bilder och kommentarer över föreningens elnät och några statusbilder finns längre ned på sidan Kontakt med Belysningsföreningen kan tas via sidofliken Adress o Ägarbyten, Övrig kontakt
Tidigare förslag om samgående mellan väg- och belysningsföreningarna är ej längre aktuellt.

Belysningsföreningens stadgar


Länk till Lantmäteriets anläggningsförrättning med bl a dåvarande andelstal finns under NYHETER i sidomenyn. Detta enl beslut  vid informationsmötet 8/11-16 på Golfrestaurangen.  Mötet var välbesökt, 52 st var anmälda, men det kom 152 st.

Ang Snöröjning


Enligt avtalet med entreprenören ska vägarna plogas då det kommit tre-fem centimetersnö. I första hand ska genomfartsvägar plogas. Därefter vägar till de fastigheter som anmältatt de har hemtjänst. Därefter plogas övriga vägar.

Nedan publicerade uppdateringar flyttas efterhand över och arkiveras i sidomenyerna. Länkade dokument i sidomenyerna markeras med rödbrun text och öppnas genom att klicka på texten.

Tidigare hastighetsmätningar återfinns i sidomenyn "Nyheter o hastighetsmätningar"

Vägföreningen

Nyligen uppdaterat

TVS, Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2022

Trummenäs Camping Lör 20 maj 2023 kl 13

Belysningsföreningen

Nyligen uppdaterat

Information från föreningens Ordförande


Som framkom vid föreningens årsstämma den 17:e juni befinner sig vår belysningsförening i en mycket bekymmersam situation. Ledningsnätet är i behov av omfattande investeringar.                                                        Av den anledningen beslöt årsstämman om extra utdebitering med 1000 kr (800: - plus moms) under tre år.
Men behovet av omedelbara åtgärder är så stora att styrelsen bedömer att andra insatser måste till för att få vårt belysningsnät att fungera på ett tillfredsställande sätt.
Därför antog styrelsen en skrivelse riktad till Karlskrona kommun via Drifts- och Servicenämnden med krav på att kommunen snarast möjligt övertar driften av belysningsnätet och att Torstäva Vägbelysning Ekonomisk förening avvecklas.

Som ordförande har jag varit i personlig kontakt med ansvarig tjänsteman på förvaltningen för besked om hur vår skrivelse hanteras. Vad som har
framkommit är att ärendet är under beredning men kommer att ta lång tid innan vi vet utgången.
Ärendet måste först passera Drifts- och Servicenämnden med ett bifall och en hemställan till kommunfullmäktige om extra medel.

Med vetskap om hur sakta de kommunala kvarnarna maler lär
vi inte få ett besked före årsskiftet. Vi vet ju heller inte utfallet av beslutet.
Som framgår ovan så är läget akut.

Vi kommer från styrelsens sida att fortlöpande informera om
utvecklingen. Har du egna idéer om vad som kan göras - hör gärna av dig! Vi kan alla bidra med
opinionsyttringar via kontakter med politiker/tjänstemän och massmedia. Allt för ett ”ljusare”Trummenäs.


Jan-Eric Andersson
ordförande

Härnedan  aktuell information om pågående åtgärder 

W 35 pågår felsökning och reparation av belysningen längs Lomvägen och delar av Stensnäsvägen

 W 39 Felsökningsarbetet fortsätter med inhyrd entreprenör. Hitintills dock utan större framgång. Avsaknad av dokumentation kring ledningsdragning  och i kopplingskåp försvårar arbetet i hög grad. Beslut tas nu om uppgrävning av kabel på 3 ställen

W40 Ordföranden meddelar:

Vi är mitt uppe i en total genomgång av hela Torstäva Belysningsföreningens område.
Då det saknats dokumentation som möjliggör en överblick av vad som måste göras och ligga till grund för ett anbud så är det steg 1 i styrelsens prioriteringar. Därefter så är planen att byta samtliga armaturer till Ledarmaturer , gräva upp och byta ut icke fungerande ledningar samt byta ut ledningsskåp.
När vi fått grepp om detta så får vi se över områdets behov av eventuella nya belysningsstolpar.


6/11-23 Ordföranden meddelar:

Innevarande vecka,W45, sker möte med ASSEMBLIN, elfirman som skall utföra arbetet. 

75 nya LED-armaturer är beställda från AURA-light.

Kommentar i meddelande från entreprenören:

"Här kommer en skiss på det vi kommit fram till vad det gäller Gatubelysningen.

Det som inte syns på ritningen är att fyra stycken utav styrskåpen är trasiga (upp rostade, defekta dörrar m.m) och behöver också bytas så snart som möjligt.

Som det är nu så kommer det in fukt och massa spindlar och andra kryp vissa av om är direkt livsfarliga om någon skulle vidröra dom eller om en hund lyfter på benet.

Sedan är det en del andra kablar som vi kopplat om där det är skador på kablaget , men vi har kopplat om så än så länge håller det men vet ej hur länge är på ett ställe på Albatrossvägen samt på Lomvägen."

 

Välkommen till Trummenäs vägars samfällighetsförening inkl

Torstäva Vägbelysning ek.förening