Nyheter o Hastighetsmätningar

            2022

Justering av medlemsantalet i belysningsföreningen

            2021

            2020

2019

2011

2018

Antalet medlemmar i föreningen har justerats upp från ca 500 till ca 550

2017

W 49 Dräneringsledningen längs Lomvägen 18-26 har varit undermålig, vatten har flödat över vägbanan med stor risk för halkolyckor vid tillfrysning. Akut och provisorisk åtgärd har vidtagits inför ev byte av ledningen under sommarhalvåret-18


W 35 kommer ombyggnad av pumpstationen intill Trummenäsvägen efter korsningen med Albatrossvägen att påbörjas. Jobbet beräknas ta 3-4 veckor.

Vägen kommer inte att stängas av,  men vid lossning av material kommer ena körbanan att blockeras.

När arbetet är klart skall det asfalteras runt pumpstationen.

Slutrapport från Lantmäteriförrättningen Juli-17


---------------------------------------------------...........................

Vägbulorna utanför campingkiosken borttagna för vinterperioden

Div lagningar av asfaltbeläggning och "potthål" utförda

Vägbulorna på Valderslyckavägen målade

Årsavgiften plus den tillkommande utdebiteringen enl beslut på extra årsstämman 18 september kommer att ske på en gemensam faktura att betalas senast 30 november 2011. Fakturan beräknas utsändas under W 46

W 49

Förbigången vid en pumpbrunn längs Trummenäsvägen mellan Albatrossvägen och Andvägen är nu klar. Kommunen skall justera rörets höjdläge.

W 50

Planerade dräneringar på Kronobryggsvägen utförda


2012

* styrelseprotokoll av 14/2-12 utlagt

* nya stadgar av 30/5-10 utlagda; (justeringen avser §15 tidpunkten för motions inlämnande)

* styrelseprotokoll av 16/4-12 utlagt

* årsstämman hölls 20/5-12. Protokollet finns under Protokoll

* Verksamhetsplan 2012 

* vägbulorna på Stensnäsvägen utanför campingkiosken utlagda 15/6 för sommarperioden

* vägrenarna slagna 18/6

* underhållsarbeten som lagning av potthål på Stensnäsvägen, justering av vägdelarna på Trummenäsvägen mm kommer att utföras med början W 27. Arbetena utförs av Eurobygg 1, Pavol Gabris. Planerade arbeten genomförda W 28

* W 30 vägbulorna utanför campingkiosken har nu modifierats till det bättre

* W 30 vägbulorna utanför campingkiosken intagna för vinterperioden

2013

En arbetsgrupp inom styrelsen har ägnat mycken tid att få ordning på föreningens adressregister.

Det är viktigt att ägarbyten delges styrelsen eller kassören direkt

Flera medlemmar betalar inte årsavgiften inom föreskriven tid och påminnelseavgift kommer därför att införas i aktuella fall

* vägarna sopas 12/4-13

* skador på bla vägrenar i samband med vinterns snöröjning har inspekterats tillsammans med entreprenören 23/4. Skadorna skall i möjligaste mån åtgärdas av entreprenören före 7/5

* Årsstämman planeras till 18/5-13 (Pingstafton). Kallelse kommer

W 19 Asfalteringsarbeten på Andvägen, Stensnäsvägen och Lomvägen

2015


W 23

Rör för bredbandsfiber grävs ner längs Trummenäsvägen  till de nya villaområdena på Udden. Inga avstick görs mot de äldre områdena, fn för litet intresse.

Omfattande dräneringsarbeten nu utförda hösten-15 kring den "ökända sänkan" på Viggvägen.


2016

Protokoll från Årsmötet 2016 finns from 1/6-16 under "Protokoll"

Bilder på buskhackning, fartdämpare, asfaltering och kantutfyllnad finns under "Bilder"

Gatunamsskyltar justerade och uppfräschade

September

Detaljprojektering av fibernät i området (Fibrering) pågår. Skyltar sätts upp vid de tomter där fiber skall installeras enl Avtal med Affärsverken. Fiberrör skall grävas ner längs vägarna. Se Bilder

De flyttbara farthindren utanför campingkiosken är nu borttagna


Asfalteringen i hörnet Stensnäsvägen /Lomvägen har reklamerats; skall åtgärdas. Se Bild

Åtgärdat 2/10-16


Om Snöröjning

Snöröjning utföres av Peter Hansson, som fått förlängning säsongen 2016-2017


Nedanstående saxat ur föreningens avtal

- Snöröjning skall ske först efter 5 cm snödjup, dock ej vid pågående snöfall, då åtgärden sätts in först vid 7 cm snödjup.

- Prioriteringsgraden förutsätter att huvudvägar, jämte de vägar som nyttjas av hemtjänstpersonal, skall vara farbara senast kl. 06.00.

- Halkbekämpning skall utföras då snöröjning skett, samt vid eventuell barmarkshalka.

- Åtgärd skall påbörjas senast inom tre timmar efter nämnda förutsättningar.

Kartan visar tidigare vägar i samfälligheten (turkos) och tillkommande (röda)

Utlagd på hemsidan efter beslut på informationsmötet på Golfrestaurangen 8/11-16

Nyheter

                    2021

 

Krav om fri sikt i vägkorsningar

 

            2020

2019

2011

2018

Antalet medlemmar i föreningen har justerats upp från ca 500 till ca 550

2017

W 49 Dräneringsledningen längs Lomvägen 18-26 har varit undermålig, vatten har flödat över vägbanan med stor risk för halkolyckor vid tillfrysning. Akut och provisorisk åtgärd har vidtagits inför ev byte av ledningen under sommarhalvåret-18


W 35 kommer ombyggnad av pumpstationen intill Trummenäsvägen efter korsningen med Albatrossvägen att påbörjas. Jobbet beräknas ta 3-4 veckor.

Vägen kommer inte att stängas av,  men vid lossning av material kommer ena körbanan att blockeras.

När arbetet är klart skall det asfalteras runt pumpstationen.

Slutrapport från Lantmäteriförrättningen Juli-17


---------------------------------------------------...........................

Vägbulorna utanför campingkiosken borttagna för vinterperioden

Div lagningar av asfaltbeläggning och "potthål" utförda

Vägbulorna på Valderslyckavägen målade

Årsavgiften plus den tillkommande utdebiteringen enl beslut på extra årsstämman 18 september kommer att ske på en gemensam faktura att betalas senast 30 november 2011. Fakturan beräknas utsändas under W 46

W 49

Förbigången vid en pumpbrunn längs Trummenäsvägen mellan Albatrossvägen och Andvägen är nu klar. Kommunen skall justera rörets höjdläge.

W 50

Planerade dräneringar på Kronobryggsvägen utförda


2012

* styrelseprotokoll av 14/2-12 utlagt

* nya stadgar av 30/5-10 utlagda; (justeringen avser §15 tidpunkten för motions inlämnande)

* styrelseprotokoll av 16/4-12 utlagt

* årsstämman hölls 20/5-12. Protokollet finns under Protokoll

* Verksamhetsplan 2012 

* vägbulorna på Stensnäsvägen utanför campingkiosken utlagda 15/6 för sommarperioden

* vägrenarna slagna 18/6

* underhållsarbeten som lagning av potthål på Stensnäsvägen, justering av vägdelarna på Trummenäsvägen mm kommer att utföras med början W 27. Arbetena utförs av Eurobygg 1, Pavol Gabris. Planerade arbeten genomförda W 28

* W 30 vägbulorna utanför campingkiosken har nu modifierats till det bättre

* W 30 vägbulorna utanför campingkiosken intagna för vinterperioden

2013

En arbetsgrupp inom styrelsen har ägnat mycken tid att få ordning på föreningens adressregister.

Det är viktigt att ägarbyten delges styrelsen eller kassören direkt

Flera medlemmar betalar inte årsavgiften inom föreskriven tid och påminnelseavgift kommer därför att införas i aktuella fall

* vägarna sopas 12/4-13

* skador på bla vägrenar i samband med vinterns snöröjning har inspekterats tillsammans med entreprenören 23/4. Skadorna skall i möjligaste mån åtgärdas av entreprenören före 7/5

* Årsstämman planeras till 18/5-13 (Pingstafton). Kallelse kommer

W 19 Asfalteringsarbeten på Andvägen, Stensnäsvägen och Lomvägen

2015


W 23

Rör för bredbandsfiber grävs ner längs Trummenäsvägen  till de nya villaområdena på Udden. Inga avstick görs mot de äldre områdena, fn för litet intresse.

Omfattande dräneringsarbeten nu utförda hösten-15 kring den "ökända sänkan" på Viggvägen.


2016

Protokoll från Årsmötet 2016 finns from 1/6-16 under "Protokoll"

Bilder på buskhackning, fartdämpare, asfaltering och kantutfyllnad finns under "Bilder"

Gatunamsskyltar justerade och uppfräschade

September

Detaljprojektering av fibernät i området (Fibrering) pågår. Skyltar sätts upp vid de tomter där fiber skall installeras enl Avtal med Affärsverken. Fiberrör skall grävas ner längs vägarna. Se Bilder

De flyttbara farthindren utanför campingkiosken är nu borttagna


Asfalteringen i hörnet Stensnäsvägen /Lomvägen har reklamerats; skall åtgärdas. Se Bild

Åtgärdat 2/10-16


Om Snöröjning

Snöröjning utföres av Peter Hansson, som fått förlängning säsongen 2016-2017


Nedanstående saxat ur föreningens avtal

- Snöröjning skall ske först efter 5 cm snödjup, dock ej vid pågående snöfall, då åtgärden sätts in först vid 7 cm snödjup.

- Prioriteringsgraden förutsätter att huvudvägar, jämte de vägar som nyttjas av hemtjänstpersonal, skall vara farbara senast kl. 06.00.

- Halkbekämpning skall utföras då snöröjning skett, samt vid eventuell barmarkshalka.

- Åtgärd skall påbörjas senast inom tre timmar efter nämnda förutsättningar.

Kartan visar tidigare vägar i samfälligheten (turkos) och tillkommande (röda)

Utlagd på hemsidan efter beslut på informationsmötet på Golfrestaurangen 8/11-16

Nyheter

                    2021

 

Krav om fri sikt i vägkorsningar

 

            2020

2019

2018

2011

Antalet medlemmar i föreningen har justerats upp från ca 500 till ca 550

2017

W 49 Dräneringsledningen längs Lomvägen 18-26 har varit undermålig, vatten har flödat över vägbanan med stor risk för halkolyckor vid tillfrysning. Akut och provisorisk åtgärd har vidtagits inför ev byte av ledningen under sommarhalvåret-18


W 35 kommer ombyggnad av pumpstationen intill Trummenäsvägen efter korsningen med Albatrossvägen att påbörjas. Jobbet beräknas ta 3-4 veckor.

Vägen kommer inte att stängas av,  men vid lossning av material kommer ena körbanan att blockeras.

När arbetet är klart skall det asfalteras runt pumpstationen.

Slutrapport från Lantmäteriförrättningen Juli-17


---------------------------------------------------...........................

Vägbulorna utanför campingkiosken borttagna för vinterperioden

Div lagningar av asfaltbeläggning och "potthål" utförda

Vägbulorna på Valderslyckavägen målade

Årsavgiften plus den tillkommande utdebiteringen enl beslut på extra årsstämman 18 september kommer att ske på en gemensam faktura att betalas senast 30 november 2011. Fakturan beräknas utsändas under W 46

W 49

Förbigången vid en pumpbrunn längs Trummenäsvägen mellan Albatrossvägen och Andvägen är nu klar. Kommunen skall justera rörets höjdläge.

W 50

Planerade dräneringar på Kronobryggsvägen utförda


2012

* styrelseprotokoll av 14/2-12 utlagt

* nya stadgar av 30/5-10 utlagda; (justeringen avser §15 tidpunkten för motions inlämnande)

* styrelseprotokoll av 16/4-12 utlagt

* årsstämman hölls 20/5-12. Protokollet finns under Protokoll

* Verksamhetsplan 2012 

* vägbulorna på Stensnäsvägen utanför campingkiosken utlagda 15/6 för sommarperioden

* vägrenarna slagna 18/6

* underhållsarbeten som lagning av potthål på Stensnäsvägen, justering av vägdelarna på Trummenäsvägen mm kommer att utföras med början W 27. Arbetena utförs av Eurobygg 1, Pavol Gabris. Planerade arbeten genomförda W 28

* W 30 vägbulorna utanför campingkiosken har nu modifierats till det bättre

* W 30 vägbulorna utanför campingkiosken intagna för vinterperioden

2013

En arbetsgrupp inom styrelsen har ägnat mycken tid att få ordning på föreningens adressregister.

Det är viktigt att ägarbyten delges styrelsen eller kassören direkt

Flera medlemmar betalar inte årsavgiften inom föreskriven tid och påminnelseavgift kommer därför att införas i aktuella fall

* vägarna sopas 12/4-13

* skador på bla vägrenar i samband med vinterns snöröjning har inspekterats tillsammans med entreprenören 23/4. Skadorna skall i möjligaste mån åtgärdas av entreprenören före 7/5

* Årsstämman planeras till 18/5-13 (Pingstafton). Kallelse kommer

W 19 Asfalteringsarbeten på Andvägen, Stensnäsvägen och Lomvägen

2015


W 23

Rör för bredbandsfiber grävs ner längs Trummenäsvägen  till de nya villaområdena på Udden. Inga avstick görs mot de äldre områdena, fn för litet intresse.

Omfattande dräneringsarbeten nu utförda hösten-15 kring den "ökända sänkan" på Viggvägen.


2016

Protokoll från Årsmötet 2016 finns from 1/6-16 under "Protokoll"

Bilder på buskhackning, fartdämpare, asfaltering och kantutfyllnad finns under "Bilder"

Gatunamsskyltar justerade och uppfräschade

September

Detaljprojektering av fibernät i området (Fibrering) pågår. Skyltar sätts upp vid de tomter där fiber skall installeras enl Avtal med Affärsverken. Fiberrör skall grävas ner längs vägarna. Se Bilder

De flyttbara farthindren utanför campingkiosken är nu borttagna


Asfalteringen i hörnet Stensnäsvägen /Lomvägen har reklamerats; skall åtgärdas. Se Bild

Åtgärdat 2/10-16


Om Snöröjning

Snöröjning utföres av Peter Hansson, som fått förlängning säsongen 2016-2017


Nedanstående saxat ur föreningens avtal

- Snöröjning skall ske först efter 5 cm snödjup, dock ej vid pågående snöfall, då åtgärden sätts in först vid 7 cm snödjup.

- Prioriteringsgraden förutsätter att huvudvägar, jämte de vägar som nyttjas av hemtjänstpersonal, skall vara farbara senast kl. 06.00.

- Halkbekämpning skall utföras då snöröjning skett, samt vid eventuell barmarkshalka.

- Åtgärd skall påbörjas senast inom tre timmar efter nämnda förutsättningar.

Kartan visar tidigare vägar i samfälligheten (turkos) och tillkommande (röda)

Utlagd på hemsidan efter beslut på informationsmötet på Golfrestaurangen 8/11-16

Nyheter

            2020

2019

2018

Antalet medlemmar i föreningen har justerats upp från ca 500 till ca 550

2011

2017

W 49 Dräneringsledningen längs Lomvägen 18-26 har varit undermålig, vatten har flödat över vägbanan med stor risk för halkolyckor vid tillfrysning. Akut och provisorisk åtgärd har vidtagits inför ev byte av ledningen under sommarhalvåret-18


W 35 kommer ombyggnad av pumpstationen intill Trummenäsvägen efter korsningen med Albatrossvägen att påbörjas. Jobbet beräknas ta 3-4 veckor.

Vägen kommer inte att stängas av,  men vid lossning av material kommer ena körbanan att blockeras.

När arbetet är klart skall det asfalteras runt pumpstationen.

Slutrapport från Lantmäteriförrättningen Juli-17


---------------------------------------------------...........................

Vägbulorna utanför campingkiosken borttagna för vinterperioden

Div lagningar av asfaltbeläggning och "potthål" utförda

Vägbulorna på Valderslyckavägen målade

Årsavgiften plus den tillkommande utdebiteringen enl beslut på extra årsstämman 18 september kommer att ske på en gemensam faktura att betalas senast 30 november 2011. Fakturan beräknas utsändas under W 46

W 49

Förbigången vid en pumpbrunn längs Trummenäsvägen mellan Albatrossvägen och Andvägen är nu klar. Kommunen skall justera rörets höjdläge.

W 50

Planerade dräneringar på Kronobryggsvägen utförda


2012

* styrelseprotokoll av 14/2-12 utlagt

* nya stadgar av 30/5-10 utlagda; (justeringen avser §15 tidpunkten för motions inlämnande)

* styrelseprotokoll av 16/4-12 utlagt

* årsstämman hölls 20/5-12. Protokollet finns under Protokoll

* Verksamhetsplan 2012 

* vägbulorna på Stensnäsvägen utanför campingkiosken utlagda 15/6 för sommarperioden

* vägrenarna slagna 18/6

* underhållsarbeten som lagning av potthål på Stensnäsvägen, justering av vägdelarna på Trummenäsvägen mm kommer att utföras med början W 27. Arbetena utförs av Eurobygg 1, Pavol Gabris. Planerade arbeten genomförda W 28

* W 30 vägbulorna utanför campingkiosken har nu modifierats till det bättre

* W 30 vägbulorna utanför campingkiosken intagna för vinterperioden

2013

En arbetsgrupp inom styrelsen har ägnat mycken tid att få ordning på föreningens adressregister.

Det är viktigt att ägarbyten delges styrelsen eller kassören direkt

Flera medlemmar betalar inte årsavgiften inom föreskriven tid och påminnelseavgift kommer därför att införas i aktuella fall

* vägarna sopas 12/4-13

* skador på bla vägrenar i samband med vinterns snöröjning har inspekterats tillsammans med entreprenören 23/4. Skadorna skall i möjligaste mån åtgärdas av entreprenören före 7/5

* Årsstämman planeras till 18/5-13 (Pingstafton). Kallelse kommer

W 19 Asfalteringsarbeten på Andvägen, Stensnäsvägen och Lomvägen

2015


W 23

Rör för bredbandsfiber grävs ner längs Trummenäsvägen  till de nya villaområdena på Udden. Inga avstick görs mot de äldre områdena, fn för litet intresse.

Omfattande dräneringsarbeten nu utförda hösten-15 kring den "ökända sänkan" på Viggvägen.


2016

Protokoll från Årsmötet 2016 finns from 1/6-16 under "Protokoll"

Bilder på buskhackning, fartdämpare, asfaltering och kantutfyllnad finns under "Bilder"

Gatunamsskyltar justerade och uppfräschade

September

Detaljprojektering av fibernät i området (Fibrering) pågår. Skyltar sätts upp vid de tomter där fiber skall installeras enl Avtal med Affärsverken. Fiberrör skall grävas ner längs vägarna. Se Bilder

De flyttbara farthindren utanför campingkiosken är nu borttagna


Asfalteringen i hörnet Stensnäsvägen /Lomvägen har reklamerats; skall åtgärdas. Se Bild

Åtgärdat 2/10-16


Om Snöröjning

Snöröjning utföres av Peter Hansson, som fått förlängning säsongen 2016-2017


Nedanstående saxat ur föreningens avtal

- Snöröjning skall ske först efter 5 cm snödjup, dock ej vid pågående snöfall, då åtgärden sätts in först vid 7 cm snödjup.

- Prioriteringsgraden förutsätter att huvudvägar, jämte de vägar som nyttjas av hemtjänstpersonal, skall vara farbara senast kl. 06.00.

- Halkbekämpning skall utföras då snöröjning skett, samt vid eventuell barmarkshalka.

- Åtgärd skall påbörjas senast inom tre timmar efter nämnda förutsättningar.

Kartan visar tidigare vägar i samfälligheten (turkos) och tillkommande (röda)

Utlagd på hemsidan efter beslut på informationsmötet på Golfrestaurangen 8/11-16